(فیلم) موجی که خودروهای در حال عبور را با خود برد

  سه شنبه، 01 مهر 1399
(فیلم) موجی که خودروهای در حال عبور را با خود برد
(فیلم) ورود موج بزرگی از رودخانه به سمت خیابان، باعث بر هم خوردن جریان ترافیک شد.

دیدگاه ها