سابقه کار حرفه ای لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان

  دوشنبه، 15 مرداد 1397   کد خبر 10915
سابقه کار حرفه ای لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان
ساعد نیوز: سوابق کار حرفه ای جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان

مدرك تحصیلی

مطابق با ماده 7 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأييد ميباشند.

رشته های اصلی

همچنین مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته هاي معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک جزء رشته هاي اصلي ميباشند.

با توجه به مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي با عناوين متفاوت از رشته هاي اصلي، كارشناسي ارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسي در رشته هاي اصلي و مواردي از اين قبيل جهت اطلاع از امكان دريافت پروانه اشتغال بكار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طريق اداره کل استان محل عضويت خود قبل از ثبت نام مطمئن گردند

تذکر مهم:
به اين وسیله تاکید میگردد متقاضیان میبايست دقت نمايند در زمان ثبت نام آزمون، با توجه به مدرك تحصیلی خود، شرايط لازم را از حیث امكان اخذ پروانه به کار مهندسی مطابق با آخرين ضوابط و مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارا باشند. بديهی است درصورت عدم رعايت اين قبیل موارد، صرف ثبت نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان ايجاد نخواهد کرد و قبولی ايشان کان لم يكن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از آن بر عهده متقاضی شرکت در آزمون میباشد، ضمن آنكه دفتر مقررات ملّی ساختمان نیز پاسخگوی
اينگونه افراد نخواهد بود.

سابقه کارحرفه ای

نحوه محاسبه سنوات لازم مهندسان: حداقل سوابق كار حرفهاي جهت شركت در آزمون ورود به – حرفه مهندسان از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی در هر مقطع تا 12 شهريور ماه 1395 و به شرح جدول شماره ( 1) میباشد (مطابق ماده 5 آيین نامه اجرائی قانون)
توجه: متقاضياني كه سنوات لازم را تا 12 شهريور 95 احراز ننمايند امکان ثبتنام و شركت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرايط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبتنام و قبولي در آزمون، قبولي آنان كانلميکن تلقي شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.


سنوات كارداني جهت آزمون ورود به حرفه مهندسانبه غير از رشته عمران (محاسبات)و معماري(طراحي)،در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون ، از تاريخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك مهندسي بازاي هر 5 سال كامل يك سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد. (سنوات كمتر از 5 سال به تناسب در نظر گرفته مي شود).در صورت هم رشته نبودن، سنوات كارداني قابل محاسبه براي آزمون مهندسي نمي باشد به عنوان مثال سنوات كارداني رشته نقشه برداري قابل محاسبه براي آزمون عمران و سنوات كارداني رشته عمران قابل محاسبه براي آزمون نقشه برداري نيست.
سنوات كارداني جهت آزمون حرفه اي مهندسان رشته عمران(محاسبات) و معماري(طراحي) نيز قابل محاسبه نيست.
ضروري است متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسي داراي مدرك كارداني، جهت اطمينان از هم رشته بودن مدارك كارداني و كارشناسي خود، از طريق اداره كل راه و شهرسازي استان محل عضويت خود قبل از ثب تنام از طريق استعلام كتبي اطمينان حاصل نمايند.

نحوه محاسبه سنوات لازم كاردانها:

حداقل سوابق كار حرفهاي جهت شركت در آزمون ورود به -حرفه كاردانهاي فني ساختمان از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی در هر مقطع تا 12 شهريور ماه 1395 و به شرح جدول شماره (2) میباشد.

توجه: متقاضياني كه سنوات لازم را تا 12 شهريور ماه 95 احراز ننمايند امکان ثبت نام و شركت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرايط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبتنام و قبولي آنان در آزمون، قبولي كانلميکن تلقي شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

تذکر: همانگونه كه در جدول شماره (2) مشخص گرديده نوع مدرك تحصيلي از نظر مورد تأييد بودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا موردتأييد بودن ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در محاسبه سنوات مؤثر ميباشد. لذا ضروري است متقاضيان آزمون كارداني به هنگام مشخص نمودن نوع مدرك خود در فرم ثبت نام دقت كافي نمايند.

سابقه کارتجربی

– مدارك لازم و نحوه محاسبه سنوات لازم، حداقل سوابق کار جهت شرکت در آزمون تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی بشرح زير می باشد:

دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا دارا بودن كارت معافيت دائم

عدم عضويت در سازمان استان و يا سازمان نظام كارداني استان

داشتن سابقه تجربي لازم و قابل قبول و شرايط سني براي دارندگان ديپلم فني ساختمان و  نقشه كشي به شرح ذيل:

براي متقاضيان پروانه پايه 1 داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان 18 سال و داشتن  حداقل 36 سال سن تا تاريخ 95/6/12

براي متقاضيان پروانه پايه 2 داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان 12 سال و داشتن  حداقل 30 سال سن تا تاريخ 95/6/12

براي متقاضيان پروانه پايه 3 داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان 7 سال و داشتن  حداقل 25 سال سن تا تاريخ 95/6/12

داشتن سابقه تجربیلازم و قابل قبول و شرايط سنی برای ساير موارد به شرح ذيل:

براي متقاضيان پروانه پايه 1 داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان 19 سال و داشتن حداقل 37 سال سن تا تاريخ 95/6/12

براي متقاضيان پروانه پايه 2 داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان 13 سال و داشتن حداقل 31 سال سن تا تاريخ 95/6/12

براي متقاضيان پروانه پايه 3 داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان 8 سال و داشتن حداقل 26 سال سن تا تاريخ 95/6/12


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید