سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن عید در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب عید

  پنجشنبه، 19 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن عید در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب عید دیدن عید در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب عید
دیدن عيد در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب عيد را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید. اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده اید حکم همان است که گفته شد. به هر ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینید عید است و از کسی عیدی گرفته اید نعمت می یابید و روزی شما فراخ می شود.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

  • اگر دید عیدقربان بود، دلیل که او را با مردم عاقل کار افتد. اگر بیند عید فطر بود، دلیل که از زاهدی فائده دینی بیابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند عیدبود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند، اگر از اهل شرف بودند، دلیل که شرفشان زیاده گردد، اگر محبوس است خلاصی یابد، اگر این خواب را نزدیک عید بیند، دلیل که با مردی عاقل معاملتی کند و کارش به سختی برآید. اگر به خواب دید که روز عیدغدیر بود، دلیل که کامکاری یابد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

  • اگر در خواب ببینی عید غدیر خم می‌باشد، به این معنا است که موفق و کامیاب می‌شوی.
  • اگر در خواب ببینی عید شده است و مردم خود را آراسته و از شهر بیرون آمده‌اند، یـعـنـی چنانچه افراد شریفی بودند، شرافتشان بیشتر می‌شود، یا چنانچه زندانی و دربند هستی، آزاد می‌شوی،
  • اگر این خواب را نزدیک عید ببینی، یـعـنـی با مرد عاقلی معامله می‌کنی و کار تو به سختی و زحمت به نتیجه می‌رسد.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری