دیدن اجاره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اجاره

  پنجشنبه، 25 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن اجاره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اجاره
دیدن اجاره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اجاره را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب اجاره از دیدگاه علامه مدنی

 • چنان چه خواب دیده باشی خانه ای را اجاره می کنی و بعد از وارد شدن به آن احساس میکنیم بعضی از مکان هایش خراب هستند ، سقف آن دچار مشکل و یا در سایر اتاق هایش نقصانی ببینید خوب نیست و خبر از آن میدهد که مشکلاتی یا اسراری دارید که بسیار پیچیده و نگران کننده اند و باید هر چه سریعتر از یک شخص کاردارن در همین مورد طلب کمک کنید.چنان چه خود را در این قضیه مجبور دیده باشید ، بطور مثال کسی شما را وادار کرده باشد تا خانه ای بزرگ را اجاره کنید نیکو نیست و این یک هشداری است نسبت به این که شما در خطر فریب و نیرنگ از شوی یک نفر از جنس مخالف هستید و باید مراقب این موضوع باشید.
 • چنان چه خواب دیده باشی خانه ی خود را ( یعنی مکانی که در حال حاضر در آن به همراه خانواده سکونت دارید ) را به افرادی کرایه میدهید ، چندان خوشایند نیس و به طور واضح نشان خواهد داد که در یک الی چند سال آینده بخاطر برخی از اشتباهات بزرگ و کوچک بخش مهمی از دارایی خود را از دست خواهید داد و از نظر مالی تنگدست و ضعیف خواهید شد و ممکن است بدهی های زیادی را به جا بگذارید و این مورد می تواند خطرناک و زیان بار باشد و باید بشدت محتاط باشید

تعبیر خواب اجاره از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • آپارتمان اجاره کردن : یک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد.

تعبیر خواب اجاره از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏ اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته اید.

تعبیر خواب اجاره از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره خانه خود هستید، دلالت به آن دارد که منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهید آورد.
 • اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نیستید، نشانه آن است که از روابط اجتماعى با دیگران سود اندکى خواهید برد.
 • اگر صاحبخانه ای مستأجر خود را به خواب ببیند ، نشانه آن است که در حرفه خود با مشکل و دردسر روبرو خواهد شد .
 • اگر خواب ببینید در خانه ای اجاره ای زندگی می کنید ، نشانه آن است که در امور تجاری متحمل ضرری خواهید شد .
 •  اگر خواب ببینید مستأجر اجاره خود را به شما می پردازد ، علامت آن است که در حرفه خود توفیق می یابید .
 • اگر زنی خواب ببیند در خانه اش مستأجری دارد ، علامت آن است که اسرار سنگینی را بر دوش خود حمل می کند .
 •  اگر زنی خواب ببیند مستأجر بی آنکه حساب خود را بپردازد ، خانه اش را ترک می گوید ، علامت آن است که او مشکلات غیر منتظره ای با مردان پیدا خواهد کرد . اما اگر در خواب ببیند مستأجر حساب خود را می پردازد ، علامت آن است که به ثروت او افزوده خواهد شد و دیگران با او مهربان خواهند بود .

تعبیر خواب اجاره در کتاب سرزمین رویاها

 • شما یک اجاره نامه را امضا می کنید: عدالت درتعیقب شما خواهد بود.
 • از یکنفر می خواهید که یک اجاره نامه را امضا کند : زندان
 • یک اجاره نامه را باطل می کنید: آینده شما نامعلوم است.
 • برای اجاره بدنبال مستاجر می روید: با یک دشمن آشتی خواهید کرد.
 • یک خانه اجاره می کنید : مراقب رقیب باشید.
 • یک مغازه اجاره می کنید: کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت.
 • زمین اجاره می کنید: شانس در روابط اجتماعی.

 


دیدگاه ها