دیدن خمیر در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب خمیر

  دوشنبه، 26 فروردین 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن خمیر در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب خمیر
دیدن خمير در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب خمير را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است. دیدن خمیر نان در خواب میمون و مبارک است و گویای پول و مالی است که به بیننده خواب می رسد به قدر همان خمیری که در خواب می بیند یا خودش می زند. اگر ببینید خمیر می زنید یا خمیر می زنند و آن خمیر هنوز بر نیامده یعنی هنوز خوب تخمیر و آماده نشده خواب شما می گوید پولی به دستتان می رسد که آلوده است، آمیخته به گناه است، همراه فسق و ریا و نیرنگ بوده و مراحلی از این دست را گذرانیده تا به شما رسیده است که البته خوب نیست.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

  •  آمیختن و آغشتن آرد گندم بیانگر مالی با سود بسیار از تجارت است، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل که زیادی فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

  • دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود
  • زیادتی و افزایش در دین
  • منفعت اندک
  • رزق و روزی حلال

تعبیر خواب به روایت برایت

  •  درست كردن خمير در خواب، بيانگر ديدار دوستان قديمى است.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

  •  اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید، یا کسی به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالی حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمیر کاورس بود، نفعه اندک بود.

 


دیدگاه ها