دیدن (لباس) بارانی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بارانی

  چهارشنبه، 08 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن (لباس) بارانی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بارانی
دیدن بارانی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بارانی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بارانی به روایت محمد بن سیرین

  • اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود.
  • اگر بارانی او از جهت جامه بود، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود.

تعبیر خواب بارانی به روایت ابراهیم کرمانی

  • اگر ببینی جنس لباس بارانی تو از کتان، پنبه یا پشم می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد،
  • ولی اگر زرد رنگ باشد تعبیرش رنج و بیماری است و اگر رنگش کبود باشد، تعبیرش انجام گناه و معصیت است،
  • یا چنانچه سفید باشد، از جائی به تو خیر و منفعت می‌رسد .

دیدگاه ها