دیدن پارچه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارچه

  شنبه، 18 اسفند 1397   زمان مطالعه 8 دقیقه
دیدن پارچه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارچه دیدن پارچه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارچه
دیدن پارچه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پارچه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن پارچه در خواب با توجه به شرایط دیده شده تعبیری متفاوت دارد چون جنس و رنگ پارچه بر تعبیر آن اثر می گذارد اما بطور کلی دیدن پارچه در خواب بیانگر بازتابی از وضعیت درونی یا تاریخچه شخصی شماست.
 • تعبیر خواب ذراع پارچه:اگر کسی خواب ببیند پارچه ای را ذرع (واحد اندازه گیری به طول 104 سانتی متر) می کند، به همان میزان سود و منفعت نصیب او می شود.
 • تعبیر خواب پارچه ترمه:دیدن ترمه در خواب، گول خوردن و گول زدن و ارتکاب کاری خلاف و از روی طمع، مانند گرفتن رشوه است . اگر خواب دیدید ترمه دارید یا لباسی از ترمه پوشیده اید، فریب می خورید و یا رشوه قبول می کنید. تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بی عدالتی است.
 • تعبیر خواب پارچه چلوار:اگر خواب ببینیم پارچه چلوار داریم، برایمان اتفاق ناگواری رخ می دهد که در آن هیچ مسئولیت یا گناهی نداریم. در کل دیدن پارچه در خواب به غم و اندوه تعبیر شده است. چلوار هر چه سفید تر باشد بیگناهی و پاکی بیشتر و هر قدر طولانی تر و عریض تر باشد، مقدار غم و ناراحتی گسترده تر است.
 • تعبیر خواب پارچه چیت:دیدن پارچه چیت در خواب غمی است که با فریب خوردن شما و نیرنگ کسی پیش می آید. اگر در خواب پارچه چیت داشتید و نمی دانستید که چه کسی آنرا به شما داده، قربانی یک توطئه می شوید و اگر خودتان به کسی چیت دادید، برای او نقشه ای می کشید که او غمگین خواهد شد. داشتن چیت چه به صورت پارچه و چه به صورت لباس چیت، تعبیری یکسان دارد.
 • تعبیر خواب پارچه کفن:اگر پارچه ای در خواب به کسی می دهید یعنی در غم کسی شریک می شوید و اگر کسی به شما پارچه ای هدیه می دهد یعنی در غم او شریک خواهید شد.
 •  پارچه سفید::اگر ببینی رنگ پارچه سفید است به نشانه ی نزدیک شدن دوران سخت و طاقت فرسا و آغاز روزهای غم بار و کسالت بار است
 • پارچه قرمز:اگر قرمز بود به نشانه ی جنگ روانی بزرگی است که بین دو خانواده رخ میدهد که در انتها موجب قطع رابطه های و زیاد شدن کینه و دشمنی میشود
 •  پارچه بنفش:اگر ببینی بنفش بود بیانگر زمین گیر شدن و بیماری مادر است
 • پارچه رنگی:اگر ببینی رنگی بود به نشانه غصه ناراحتی افسردگی های طولانی مدت باشد
 •  پارچه سیاه:اگر ببیند رنگ پارچه سیاه بود به نشانه ی از دست دادن عزیزی در میان دوستان است
 • پارچه زرد:اگر پارچه زرد باشد بیماری است
 • پارچه سبز:اگر سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

تعبیر خواب پارچه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.
 • اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود.
 • اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد.
 •  اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید. 
 • پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می‌خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.
 • چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهر سازی که جای بی گناهی و صفای چلوار را می گیرد. چیت غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می آید. چنانچه در خواب دیدیدمقداری چیت دارید غمی به شما می رسد.
 • اگر چیت متعلق به خودتان است و ندانستید کی به شما داده و از کجا آورده اید قربانی یک توطئه می شوید.
 • اگر چیت به دیگری دادید غمی به او می رسانید که خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور.
 • اگر دیدید با چیت لباس می دوزید خدعه ای را ترتیب می دهید و اگر کسی برای شما لباس با چیت دوخت همین طور.
 • پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع گویای این است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قربانی غمی می شود که در مورد آن هیچ مسئولیت و گناهی ندارد و بی گناه پایش در معرکه کشیده شده است.
 • چلوار هر چه سفید تر باشد بیگناهی و پاکی و صفای باطن بیشتر است و هر قدر طولانی تر و عریض تر باشد دامنه غم و اندوه وسیع تر.
 • پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم.
 • اگر ببینیم که در یک پارچه فروش هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم.
 • چنانچه کسی ببیند که خودش پارچه فروشی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد.
 • اگر شخص آشنایی را در خواب خود را در مغازه پارچه فروشی مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم.

تعبیر خواب پارچه به روایت امام جعفر صادق

 • دیدن پارچه فروش در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد.
 • شخصی به نزد حضرت “امام صادق (ع)” فرا می رسد به ایشان میگوید خواب دیدم یکی از اقوام دور ما برای همسرم که تازه فرزندی را به دنیا آورده است مقداری پارچه ی زرد رنگ به عنوان هدیه آورده است از او قبول کردیم ،حضرت کلام این مرد را قطع کرد و به ایشان گفتند فوری به منزل برگرد و برای خودت همسر و فرزندت اسپندی دود کند و دعایی را سیاهه کردند و به این مرد دادند تا بخواند مرد هراسان شد و پرسید یا حضرت تعبیر این رویا چیست؟ “امام صادق (ع)” پاسخ دادند محتمل است فرزندت تا چند روز دیگر بخاطر چشم زخم دیگران از دنیا برود

تعبیر خواب پارچه به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • دیدن این رویا برای پسران و یا مردان مجرد به نشانه ی ظلمی است که در حق جنس مخالف خود میکنند و با رفتار و کردار اشتباه و یا با فریب و دروغ سعی دارند تا از احساسات کسی سواستفاده کنند و برای زنان متاهل و باردار نشانگر بیماری های ناعلاج به دنیا آوردن فرزند مرده افسردگی های طولانی مدت تنهایی و جدایست
 • اگر کسی به خواب دید پارچه فروشی همی کرد و بهای کالا درم و دینار بستد، دلیل که او را اندوهی و زیانی رسد.
 • اگر دید که کالای دیگر به عوض کالای خویش بستد، دلیل که مرادش حاصل شود.

تعبیر خواب پارچه به روایت جابر مغربی

 • اگر زن بارداری خواب ببیند به مغازه ی پارچه فروشی برای خریدن پارچه رفته است دلالت بر این دارد که فرزندی ناقص و یا مرده به دنیا می آورد
 • اگر ببیند دیگران برای او خریده اند علامت آن است که فردی در نزدیکی اش در حال ساختن توطئه و یا دروغ بزرگی است که باعث رسوایی یا بی آبرویی میشود
 • اگر ببیند تعداد زیادی از افراد به او پارچه هدیه میدهند فقط نشانه ی این است که اطرافش پر از دوستان فریبکار ریباکار و سود جو هستند و فقط موجب شر و آسیب هستند

تعبیر خواب پارچه به روایت خالد اصفهانی

 • دیدن رفتن به دکان پارچه فروش به علامت فریب خوردن ، سستی در دین و ایمان ، ازدیاد گناهان و این رویا برای دختران مجرد بیشتر به نشانه ی دیدن خیانت و یا شکست عشقی خوردن محسوب میشود.

تعبیر خواب پارچه به روایت دانیال نبی

 • اگر ببینی مرده ای به شما پارچه میبخشد و یا هدیه میدهد نشانگر ان است که در روزهای آینده یکی از نزدیکان خود را در اتفاقی دلخراش از دست میدهید.

تعبیر خواب پارچه از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن هر گونه پارچه در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت.
 • دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.
 • دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است.
 • اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت.
 • اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.

تعبیر خواب پارچه از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن پارچه در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.
 • اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتانی می‌خرید، یعنی به زودی ازدواج می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتان می‌فروشید، بیانگر داشتن روزهای شاد است.

تعبیر خواب پارچه در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • پارچه نقش دار در رویا بازتابی از وضعیت درونی یا تاریخچه شخصی شما هستند. نقش ها و تار و پود بسیار نشانه تجربه، پرمایگی و تقارن زندگی هستند.
 
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟