دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیراهن

  شنبه، 11 اسفند 1397   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیراهن
دیدن پیراهن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پیراهن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

اگر کسی در خواب دید که پیراهن نو و سفید رنگی پوشیده، کار تازه ای به وی ارجاع می شود که از آن استفاده می برد. داشتن پیراهن نو و تمیز، نشانه داشتن موقعیت اجتماعی خوبی است که پیش رو خواهیم داشت و اگر پیراهنی چرک و کثیف باشد، تعبیرش بر عکس است. اگر کسی ببیند که پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده، وضع خوبی خواهد یافت.

اگر ببینیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد، کسی خدمتی بزرگ در حق ما می کند. دریدگی در قسمت جلوی پیراهن افشای راز است. برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند. چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید، خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد. در صورتی که پیراهنی را که نمی پسندید را نپوشید، غم و ناراحتی به وجود آمده، زیاد در حال و روز زندگی شما تعیین کننده و مهم نیست.

اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید، مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید. اگر ببینیم جامه ای که پوشیده ایم، ظاهرش تمیز اما باطن و زیر آن چرک و کثیف است، از نظر اجتماعی آبرومند هستیم اما در باطن خصوصیات اخلاقی بدی داریم یا زندگی شخصی ما که از دید دیگران پوشیده است، با مشکلاتی مواجه است. وجود لکه ای کثیف بر روی لباس، تهمتی است که احتمالا به ما زده می شود.

تعبیر خواب پیراهن به روایت امام جعفر صادق (ع)

 • دیدن
 • پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است.
 1. دیدن مردم.
 2. ستروعفاف.
 3. عیش خوش.
 4. ریاست.
 5. آرامش و خرمی وآسایش.
 6. بشارت.

تعبیر خواب پیراهن به روایت دانیال نبی

 • پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است
 • اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال.
 • اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی.
 • اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود.
 • اگر کس بند پادشاه او را پیراهن خود داد و پوشید، دلیل که پادشاهی از وی بستاند.

تعبیر خواب پیراهن به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد.
 • اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود.
 • اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد.
 • اگر بیند پیراهن دراز داشت، دلیل که کارش بد شود و مرادش برآید.
 • اگر بیند گریبان پیراهن از پی دریده است، دلیل که او را به دروغ تهمت نهند.
 • اگر بیند پیراهن به کسی داد و آن کس پیراهن را به وی فرو مالید، دلیل که بی غم شود و او را بشارت رسد.
 • اگر بیند پیراهن خون الود در دست داشت، دلیل که همیشه غمگین باشد.
 • اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.

تعبیر خواب پیراهن به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • دیدن پیراهن در خواب، بر دین و تقوا، کردار انسان یا مژده نیک دلالت دارد.
 • پیراهن برای زن به شوهر تعبیر میشود.
 • اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنی سبز بر تن دارد، بر دینداری و عبادت او دلالت دارد و اگر این خواب را برای فرد مردهای ببیند، بر خوب بودن حال آن مرده در پیشگاه پروردگار دلالت دارد.
 • دیدن پیراهن سفید در خواب، برای بیننده خواب خوب است. 
 • اگر کسی که به پوشیدن پیراهن سیاه عادت ندارد، در خواب ببیند که پیراهن سیاهی به تن نموده است، به بعضی از آن چیزهایی که برایش ناخوشایند است، دچار میشود، اما اگر کسی در زندگی شخصی خود پیراهن سیاه می پوشد، دیدن آن در خواب، به شرف، ثروت و بزرگی بر دیگران تعبیر میشود.
 • اگر کسی در خواب ببیند که پیراهن سرخی بر تن نموده است، پول زیادی به او بخشیده میشود که حق خداوند نیز، در آن واجب میگردد پس باید از خدا بترسد و زکات آن پول را بپردازد.
 • دیدن پیراهن قرمز برای زن به عروسی و شوهر نمودن او دلالت دارد.
 • بر تن نمودن پیراهن نو برای ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگی، و برای فقیر بر ثروت و آسایش، و برای بدهکار به پرداخت وام و قرض دلالت دارد.
 • اگر کسی در خواب خود را شست و بعد از آن پیراهنی نو بر تن نمود، از غم و غصهای که دارد، نجات مییابد و عملی نیک انجام میدهد.
 • اگر کسی ببیند که پیراهنی کهنه بر تن نموده است، به غم و غصه دچار میشود.
 • پیراهن بنفش در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد و بر تن نمودن پیراهن کثیف به از بین رفتن غم و ناراحتی تعبیر میشود.

تعبیر خواب پیراهن به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر كسي بيند پيراهن نو پوشيده است، دليل كه به ظاهر نيكو است و به باطن بد.
 • اگر بيند پيراهن و شلوارش جمله چركين است و كهن، دليل كه اگر توانگر است، درويش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.

تعبیر خواب پیراهن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد.
 • اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند.
 • چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند.
 • برخی از معبران پیراهن مرد را زن تعبیر کرده اند.
 • اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده نشان آن است که وضع خوبی خواهد یافت.
 • به نوشته ابن سیرین هر چه کهنگی و کثافت پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد غم و غصه بزرگتر و بلا و مصیبت حتمی تر است.
 • چنان چه در خواب مشاهده کنیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد.
 • دریدگی در قسمت جلوی پیراهن افشای راز است. برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند.
 • چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید.
 • اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید.
 • اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده اید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.
 • از امام جعفر صادق _ ع _ روایت می کنند که پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد بزرگی، خرمی و بشارت است.

تعبیر خواب پیراهن از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • پیراهن زیبا : آسایش مادی
 • خریدن پیراهن : آینده ای خوش
 • پیراهن سیاه : سوگ
 • پیراهن سبز: آرزوی بر آورده شده
 • پیراهن زرد : شما در میان
 • پیراهن سفید :ازدواج
 • پیراهن پاره پاره : دعوا

تعبیر خواب پیراهن از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده ‏اید، نشانه‏ ى وقوع پیشامدهاى ناگوار است.
 • اگر خواب ببینید که پیراهنتان را مى‏شورید، یعنى در یک جمع دوستانه قرار مى‏گیرید.
 • اگر زنى خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنى اقبال و شانس پیش روى او است.

تعبیر خواب پیراهن از دیدکاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می کنید ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق ، او را از دست می دهید .
 •  گم کردن پیراهن در خواب ، نشانه رسوا شدن در امور عاشقانه است .
 • دیدن پیراهن پاره در خواب ، نشانه قرار گرفتن در محیطهای نامساعد و ناخوشایند است .
 • دیدن پیراهن کثیف در خواب ، نشانه ابتلا به بیماریهای واگیردار است.

3 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم پیراهن نوی که چند سال پیش داخل تاکسی گم کردم رو دوباره تو خیاط خونه پیدا کردم از دیدنش خوشحال شدم یه پیراهن سفید
من
4 ماه پیش

من یه پیرهنی که واسه یه شخص دیگه بود یواشکی برداشته بودم نه اینکه دزدیده باشم. آخه ما قرار بود از هم جدا بشیم هیچی ازش نداشتم خاستم پیرهنی ازش به یاد گاری داشته باشم .بعد خاب دیدم که همون پیرهن تن خودشه و میخاست با هم حرف بزنه
fahime
11 ماه پیش

سلام.من خواب ديدم يه پيراهن سبز آبي پوشيدم كه ميخوام بخرمش كه تا پايين زانو بود يكمي برأيم گشاد بود كه گفتم يكم ميدم برأيم تنگش كننن