دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرتقال

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرتقال
دیدن پرتقال در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پرتقال را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید. و دیدنش در خواب بیانگر این است که از زندگی تان راضی هستید و شما در جایگاه خوبی قرار دارید.

تعبیر خواب پرتقال به روایت محمد بن سیرین

 • درباره رنگ پرتقال ها در رویاهای ما نوشته اند
 • رنگ قرمز آن به نشانه ی نزاع و کشمکش بخاطر گرفتن زن و یا بخاطر تصاحب معشوق است
 • رنگ سبز آن نشانه ی دوستی و کنار گذاشتن کینه و کدورت رنگ زرد ان نشانه ی بیماری و یا کسالت است
 • رنگ قهوه ای آن به نشانه ی برادر تنی
 • رنگ سیاه آن نشانه ی مال و یا ثروت فاسد است.

تعبیر خواب پرتقال به روایت شیخ مفید

 • دیدن پرتقال های خونی و آبدار برای زنان یا دختران به نشانه ی فرزند پسر است یا شنیدن مژده ی به دنیا آمدن بچه ای
 • اگر ببینی پوست پرتقال را با میل زیاد میخوری و میبلعی دلیل بر اندک مال و یا ثروت حرام است که باید از ندگی ات دور شود
 • اگر دانه های ان را خوردی بانشاط به کارهایت میرسی اگر ببینی مادرزنت برای میوه ی پرتقال اماده میکند و برایت پوست میگرد و به تو تعارف خوردن میکندنشانه ی  بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی است
 • دور ریختن این میوه در خواب در هر شرایطی به نشانه ی دعوای غیر منطقی میباشد
 • اگر با این میوه بازی میکردی یا به سمت کسی پرتابش کردی  سفری ناگهانی در پیش داری 

تعبیر خواب پرتقال به روایت جابر مغربی

 • اگر خواب دیدی میوه پرتقال را میخوری و ترش مزه است دلیل بر شنیدن خبری تلخ و ناامید کننده است
 • اگر با خوردن پرتقال احساس سیری کردی دلیل بر اینکه به همان میزان از رزق و روزی ات کم شود
 • اگر ببینی پرتقال خیلی آبدار میخوری و لذت می بری دلیل بر فرزند پسر است

تعبیر خواب پرتقال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است.
 • پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش بو که به چشم نيز خوش مي آيد در اين صورت نمي تواند در خواب بد باشد.
 • معبران کهن در مورد پرتقال چيزي ننوشته اند اما به يقين کام است و فرزند خوب است،
 • اگر مقدار زيادي پرتقال داشته باشيد مالي است که نصيب شما مي شود و اگر تعدادي پرتقال داشته باشيد فرزندان شما هستند.
 • پرتقال لک دار و لهيده خوب نيست چه از بيماري و گرفتاري يکي از فرزندان شما صحبت مي کند و اگر فرزند نداريد بي ترديد يکي از عزيزان شما نزديک است بيمار مي شود يا مختصر گرفتاري پيدا مي کند.
 • ديدن پرتقال کال و سبز خوب نيست و بهتر است که پرتقال خيلي زرد و رسيده در خواب ببينيد.
 • اگر در خواب ديديد که پرتقال مي خريد موردي براي انتخاب پيش مي آيد که شما ناگزير مي شويد چيزهائي يا کساني را بر ديگران امتياز بدهيد و اين کار را خيلي آسان انجام مي دهيد.
 • اگر در خواب ديديد که پرتقال مي فروشيد يک معامله پولي مي کنيد.
 • اگر درخت پرتقال در خانه داشتيد خوب است چون خانواده را گرد خود جمع مي کنيد بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.
 • اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روي زمين پخش شدند حادثه اي موجب تفرقه مي شود و کساني از اطراف شما پراکنده مي گردند و هر يک به طرفي مي روند 
 • اگر ديديد که پرتقال ها را از روي زمين جمع مي کنيد يا از درخت مي کنيد خوب است چون موجب اجتماع عزيزان خود مي شويد و همه را در کانوني گرد مي آوريد به هر حال ديدن پرتقال در خواب شيريني کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشي در خواب خوب نيست.

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطى پاک و صمیمى با افراد است.
 • گلهای درخت پرتقال را می کنید : ازدواج
 • یک دسته از گلهای پرتقال روی سرتان است : پاکی و سادگی باعث موفقیت شما می شود .
 • از گلهای پرتقال یک دسته گل درست می کنید : یک ازدواج سعادتمند در پیش دارید .
 • مربای پرتقال درست می کنید : مرگ عده ای سرباز
 • خواب یک درخت پرتقال : به گریه خواهید افتاد.
 • یک درخت پرتقال می کارید : به یک سفر بیهوده خواهید رفت .
 • پرتقال می خورید : جراحت و بیماری
 • خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است.
 • اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیکانتان است.
 • اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد، به این معنا است که همسرى به دلخواه خود پیدا مى‏کند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمى‏شوید.

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب پرتقال این است که روزهای خوشی در آینده خواهید داشت
 • تعبیر خواب چیدن پرتقال از درخت پرتقال خوب نیست و شادیتان به غم تبدیل می شود

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • دیدن درخت پرتقال در خوابتان بیانگر سلامتی و موفقیت است.
 • خواب دیدن اینکه پرتقال می‌خورید بیانگر این است که از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید. شما در جایگاه خوبی هستید. تعبیر دیگر به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید.
 • پرتقال‌ها معمولا شیرین هستند و این رویا می‌تواند نیاز شما را برای شاد و شیرین کردن زندگیتان نشان دهد. شما می‌توانید حتی با یک اتفاق وچک هم خود را شاد و سرحال کنید.
 • دیدن پرتقال آبدار در خواب می‌تواند اشاره به موضوعی حساس و یا رسوایی در رابطه با مسئله‌ای داشته باشد.

تعبیر خواب پرتقال از در کتاب سرزمین رویاها

 • پرتقال پوست می کنید : مرگ یکی از نزدیکان شما.
 • پرتقال می فروشید : یک عشق پاک و صادق
 • پرتقال می خرید : ناکامی در عشق

1 دیدگاه
/
/