دیدن تمیز کردن (پاک کردن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تمیز کردن

  دوشنبه، 20 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تمیز کردن (پاک کردن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تمیز کردن
دیدن تمیز کردن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تمیز کردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید

دیدن اینگونه خواب‌ها نشانه‌ای از پاک کردن پنجره درونی شما را بیان می‌کند .همانطور که گفته شد پاک کردن و تمیز کردن نماد سامان دادن و جلوه بخشیدن و شیشه‌های پنجره نیز درگاهی است که انسان رو به آسمان آبی و محیط اطراف خود باز می‌کند.

تعبیر خواب تمیز کردن به روایت ابراهیم کرمانی

 • دیدن شستن درخواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود.
 1. توبه.
 2. عافیت.
 3. خلاص شدن از زندان.
 4. ایمنی از ترس،

تعبیر خواب تمیز کردن از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه‌اش تمیز و مرتب است، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تخت خوابی است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختی است.
 • اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می‌کنید، نشانه آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد.
 • سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن‌ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.

تعبیر خواب تمیز کردن از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزى باشید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى انجام دهید.
 • تمیز کردن اثاثیه‌ی خانه در خواب، نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی است.
 • اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید، به این معنا است که عده‌ای دایما پشت سر شما حرف‌های بدی می‌زنند.
 • اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزی باشید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری انجام دهید

تعبیر خواب تمیز کردن از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • تمیز کردن خانه و شستن وسایل با آب، به تعبیر پاک شدن از سختی ها و ناراحتی های زندگی و افزایش ثروت شما معنی می دهد. همچنین خود شما با ایمان تر شده و رفتار صالحی خواهید داشت.تمیز کاری در خواب بیانگر این است که موارد منفی را در زندگی تان بر می دارید و بر موانع اصلی غلبه می کنید. شما به سمت مرحله ی جدید در زندگی تان می روید بویژه اگر شما خانه تان را تمیز می کنید به معنی این است که نیاز دارید افکارتان را تمیز کنید و از شر روش ها و عادات قدیمی خلاص شووید شما به دنبال بهبود فردی هستید

دیدگاه ها