دیدن ترازو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ترازو

  شنبه، 25 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن ترازو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ترازو دیدن ترازو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ترازو
دیدن ترازو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب ترازو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر خواب ترازوی قیامت:اگر کسی ببیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت، بیش از کردار بدِ وی است، دلیل که بهشت یابد و از عقوبت رسته گردد. اگر به خلاف این ببیند، دلیل که مستوجب عقوبت دوزخ است.
 • اگر کسی در خواب دید که ترازو دارد، و به وزن کردن مشغول است، به حکم قضاوت و داوری مشغول می شود.
 • اگر ترازو در حال تعادل بود، قضاوت او عادلانه خواهد بود و اگر کجی داشت، احکام وی دور از عدل و انصاف خواهد بود.
 • اگر کسی در خواب شغل خود را ترازو سازی دید، به قاضی عادلی تبدیل می شود که احکام درست از وی صادی می شود.

تعبیر خواب ترازو به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر ترازو، قاضی می‌باشد.
 • تعبیر کفه‌های ترازو، توجه و گوش کردن قاضی به حرف‌های طرفین دعوا می‌باشد و تعبیر پول‌های روی کفه‌های ترازو، خصومت و دشمنی است که پیش قاضی انجام می‌دهی. 
 • اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.
 • تعبیر وزنه‌های ترازو، عدالتی است که قاضی بین طرفین دعوا به اجرا در می‌آورد.
 • اگر ببینی ترازوی نو داری یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی قاضی و فقیه دینداری در آن مکان وجود خواهد داشت.
 • اگر ببینی با ترازو وزن می‌کنی، یـعـنـی در بین مردم قضاوت و داوری می‌کنی.
 • اگر ببینی کفه‌های ترازو برابر هستند و به هیچ سمتی کج نشده‌اند و ثابت می‌باشند، یـعـنـی قاضی عدالت را رعایت می‌کند، ولی اگر کفه‌های ترازو برابر نباشند و به یک سمت مایل شده‌اند، یـعـنـی قاضی عادل و منصف نخواهد بود.

تعبیر خواب ترازو به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینید ترازو بشکست، دلیل که قاضی آن دیار بمیرد.
 • اگر بیند ترازو زیاده و نقصان است، دلیل که در عدل و انصافِ قاضی زیاده و نقصان است.
 • اگر ببینی شاهینِ ترازو شکسته است، یـعـنـی قاضی آن مکان از دنیا می‌رود
 • اگر هر خوبی و بدی در ترازو ببینی، تعبیر آن مربوط به عدالت و انصاف قاضی می‌باشد.
 • اگر ببینی شاهین ترازو شکسته است،  قاضی آن مکان از دنیا می‌رود.

تعبیر خواب ترازو به روایت جابر مغربی

 • یکسو کردن ترازو در خواب، رستن قاضی است از عذاب دوزخ.

تعبیر خواب ترازو به روایت خالد بن محد العنبری

 • دیدن ترازو در خواب، به ایمان، دادپروری، برابری و مساوات تعبیر میشود.

تعبیر خواب ترازو به روایت امام صادق(ع)

 • : تعبیرهای سنجش و وزن کردن عبارتند از:
 1.  قضاوت راست و حق
 2. نیکوئی
 3.   محتاج شدن به قضاوت و داوری
 4.   حاکم شدن.
 • ترازوی قیامت در خواب دیدن، بر شش وجه است:
 1. اول: قاضی
 2. دوم: پادشاه
 3. سوم: فقیه
 4. چهارم: میانجی
 5. پنجم: حکم راست
 6. ششم: حکم نا راست

تعبیر خواب ترازو به روایت یوسف نبی(ع)

 • دیدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت باید.

تعبیر خواب ترازو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • ترازو در خواب هاي ما قاضي است. ترازو در خواب هاي ما نشان ترس از بازخواست و اجراي عدالت است و واهمه اي که ما از داوري درباره خويشتن داريم.
 • سنگ هاي ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر يک روز پاي داوري به ميان کشيده شد با ارائه آن دلايل مي توانيم از خود دفاع کنيم.
 • ترازو هر قدر بزرگتر باشد گوياي ترس بيشتر و خطاي بزرگتر و نهاني ما است.
 • اگر در خواب ترازوئي خيلي بزرگ ديديم حادثه اي بزرگ اتفاق مي افتد.
 • اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا مي گرفت گوياي جسارت و گستاخي ما است.
 • برخي از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثي را خبر مي دهد که وقوع آن ها در اختيارما نيست.

تعبیر خواب ترازو در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • ترازو در خواب نمادی از وجدان، عدالت، تلاش برای تصمیم گیری، سبک سنگین کردن جنبه‌های مختلف برای اتخاذ تصمیم، رفتار منصفانه، تلاش برای یافتن تعادل و توازن در زندگی است.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟