دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب چتر

  شنبه، 28 مهر 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب چتر
دیدن چتر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب چتر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت محمدبن سيرين

اگر كسي بيند بر بالاي سر او چتر مي بردند، دليل كه اگر از اهل آن بود، پادشاهي يابد، اگر از اهل آن نباشد، دليل كه بزرگي يابد. اگر بيند چتر پادشاه در دست داشت، دليل كه مقرب حضرت پادشاه شود.

 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق 

ديدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.
اول: سلطنت.
دوم: ثروت.
سوم: مرتبت و عزت.
چهارم: رياست و مقام و منزلت.
پنجم: رفعت و سر بلندي.
ششم: ولايت و حکومت.
هفتم: صحبت وهمنشيني با بزرگان.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطيعی تهرانی

باران در جائي نعمت و خير و برکت است و در جائي بخصوص اگر برسر و روي انسان ريخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسيله دفاعي است در مقابل غم ها و غصه هائي که پيش مي آيد. براي زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا ابن سيرين مي گويد اگر بر سر کسي چتر بگيرند حرمت و احترام و عزت مي يابد. اگر در ميان جمعي که چتر ندارند و باران هم نمي بارد چتر بگيريد عملي خلاف انجام مي دهيد که بي اعتبار مي شويد و مردم پشا سر شما بد مي گويند. همين طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشيد احساس تنهائي و بي کسي مي کنيد. اگر باران ببارد و چتر داشته باشيد و باز نکنيد غم وغصه بر سر شما مي بارد و در بيداري از امکاناتي که داريد سود نمي بريد. اگر زني ببينيد که چتري رنگين و قشنگ دارد شوهرش به پول مي رسد و اگر مردي ببينيد چتري گسترده دارد امنيت مي يابد. چتر سوراخ شکست است براي بيننده خواب. چتر سياه نيکو است ولي چتر سفيد ضعف و خود باختگي است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمي و نشاط است چتر زرد غم و بيماري است چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پريشاني است و چنانچه زني ببيند چتري شکسته و پاره دارد شوهرش بيکار مي شود.

 

تعبیر خواب به روایت لوک اويتنهاو

چتر : توصيه به رعايت احتياط
چتر پاره : توهم

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بيتون

1ـ اگر خواب ببينيد چتري به دست گرفته ايد ، علامت آن است كه سختيها و دشواريهاي زندگي شما را به ستوه خواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران چتر به دست دارند ، علامت آن است كه از طرف مؤسسة خيريه از شما درخواست كمك خواهد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد چتر خود را به ديگري قرض مي دهيد ، علامت آن است كه با يكي از دوستان صميمي خود سوء تفاهم پيدا خواهيد كرد .
4ـ اگر خواب ببينيد از كسي چتر قرض مي گيريد ، علامت آن است كه دوستان رياكار به زندگي شما آسيب وارد خواهند ساخت .
5ـ گم كردن چتر در خواب ، علامت آن است كه با فردي كه اعتماد شما را نسبت به خود جلب كرده است ، اختلافي پيدا خواهيد كرد .
6ـ ديدن چتري تكه پاره شده در خواب ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند شما را نزد ديگران بد جلوه بدهند .
7ـ اگر خواب ببينيد چتري كه در دست داريد سوراخ است ، علامت آن است كه وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضايتي خواهيد كرد .
8ـ اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي يا هنگام تابش نور آفتاب چتري برفراز سر خود گرفته ايد ، علامت آن است كه به سعادت و خوشبختي بي نقص دست خواهيد يافت


دیدگاه ها