تعبیر خواب تعبیر خواب ثبت اختراع

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب تعبیر خواب ثبت اختراع
دیدن تعبیر خواب ثبت اختراع در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تعبیر خواب ثبت اختراع را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب ثبت اختراع به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید، علامت آن است که در انجام هر کاری دقیق و کوشا خواهید بود. اگر نتوانید حق ثبت اختراع خود را حفظ کنید، علامت آن است که به کارهایی دست می زنید که توانایی انجامش را ندارید و از این رو با شکست روبرو خواهید شد.


۲ـ اگر حق ثبت اختراع دیگری را در خواب بخرید، نشانه آن است که به سفری خسته کننده و بی ثمر خواهید رفت.


۳ـ اگر خواب ببینید اختراع خود را به ثبت می رسانید، علامت آن است که در اثر بیماری ناخوش و ناراحت خواهید شد.

 


دیدگاه ها