سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم زمین در مقطع کارشناسی ارشد

  یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397   کد خبر 7037
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم زمین در مقطع کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد مجموعه علوم زمین

کارنامه رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی ارشد ۹۴

   ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین سال 96

کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16064روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16065روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16066روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16067روزانهدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو16 
16068روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16069روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16070روزانهدانشگاه تهرانتهرانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16071روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16072روزانهدانشگاه دامغانسمنانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16073روزانهدانشگاه زنجانزنجانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو21 
16074روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16075روزانهدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16076روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16077روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16078روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو16 
16079روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16080روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16081روزانهدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16082روزانهپژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسیتهرانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16083نوبت دومدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16084نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16085نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16086نوبت دومدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16087نوبت دومدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16088نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16089نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16090نوبت دومدانشگاه دامغانسمنانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16091نوبت دومدانشگاه زنجانزنجانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16092نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16093نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16094نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16095نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16096نوبت دومدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16097پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو10محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16098پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبسترآذربایجان شرقیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16099پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خویآذربایجان غربیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16100پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهراصفهانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16101پیام نوردانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکردچهارمحال و بختیاریپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16102پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجندخراسان جنوبیپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16103پیام نوردانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجارکردستانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16104پیام نوردانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجانکرمانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16105پیام نوردانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمانکرمانپترولوژیآموزشی پژوهشیهر دو15 

 

کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16106روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16107روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16108روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16109روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16110روزانهدانشگاه تهرانتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16111روزانهدانشگاه خوارزمی - تهرانتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل تهران
16112روزانهدانشگاه دامغانسمنانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16113روزانهدانشگاه زنجانزنجانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16114روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16115روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16116روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16117روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16118روزانهدانشگاه شیرازفارسزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16119روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو9 
16120روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16121روزانهدانشگاه گلستان - گرگانگلستانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16122روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16123روزانهپژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسیتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16124روزانهمجتمع آموزش عالی زرندکرمانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو9 
16125نوبت دومدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16126نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16127نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16128نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16129نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16130نوبت دومدانشگاه دامغانسمنانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16131نوبت دومدانشگاه زنجانزنجانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16132نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16133نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16134نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16135نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16136نوبت دومدانشگاه گلستان - گرگانگلستانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16137نوبت دوممجتمع آموزش عالی زرندکرمانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16138پردیس خودگرداندانشگاه ارومیهآذربایجان غربیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16139پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو7محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16140پردیس خودگرداندانشگاه تبریز - جلفاآذربایجان شرقیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16141پردیس خودگرداندانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو9محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16142پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16143پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرقتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16144پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریارتهرانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16145پیام نوردانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوزفارسزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16146پیام نوردانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوینقزوینزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16147پیام نوردانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمانکرمانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16148پیام نوردانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرزلرستانزمینشناسی اقتصادیآموزشی پژوهشیهر دو15 
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16149روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو8 
16150روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو5 
16151روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو8 
16152روزانهدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو12 
16153روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6 
16154روزانهدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانکرمانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو5 
16155روزانهدانشگاه تربیت مدرستهرانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6 
16156روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرززمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6 
16157روزانهدانشگاه دامغانسمنانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو7 
16158روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو8 
16159روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو8 
16160روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6 
16161روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6 
16162روزانهدانشگاه شیرازفارسزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو7 
16163روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو9 
16164روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو5 
16165روزانهدانشگاه گلستان - گرگانگلستانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6 
16166روزانهپژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسیتهرانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو5 
16167روزانهمرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجانزنجانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو18 
16168نوبت دومدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو2 
16169نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو2 
16170نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو3 
16171نوبت دومدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو3 
16172نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو4 
16173نوبت دومدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانکرمانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو2 
16174نوبت دومدانشگاه تربیت مدرستهرانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو1 
16175نوبت دومدانشگاه دامغانسمنانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو1 
16176نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6 
16177نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو2 
16178نوبت دومدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو2 
16179نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو2 
16180نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو2 
16181نوبت دومدانشگاه گلستان - گرگانگلستانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو3 
16182پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16183پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرقتهرانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو15 
16184پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجندخراسان جنوبیزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو15 
16185پیام نوردانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم ابادلرستانزمین ساخت (تکتونیک)آموزشی پژوهشیهر دو15 
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16186روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16187روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16188روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16189روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16190روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16191روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16192روزانهدانشگاه شیرازفارسآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16193روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16194نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16195نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16196نوبت دومدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16197نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16198پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16199پیام نوردانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهرزنجانآبزمینشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16200روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16201روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16202روزانهدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16203روزانهدانشگاه تهرانتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16204روزانهدانشگاه خوارزمی - تهرانتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل تهران
16205روزانهدانشگاه دامغانسمنانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو9 
16206روزانهدانشگاه زنجانزنجانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو13 
16207روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو12 
16208روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16209روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16210روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16211روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16212روزانهپژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسیتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16213نوبت دومدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16214نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16215نوبت دومدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16216نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16217نوبت دومدانشگاه دامغانسمنانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16218نوبت دومدانشگاه زنجانزنجانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16219نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16220نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16221نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16222نوبت دومدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16223پردیس خودگرداندانشگاه ارومیهآذربایجان غربیچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو10محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16224پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریزآذربایجان شرقیچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16225پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرقتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16226پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوندتهرانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16227پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجندخراسان جنوبیچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16228پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهدخراسان رضویچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16229پیام نوردانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمانخوزستانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16230پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغانسمنانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16231پیام نوردانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیرازفارسچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16232پیام نوردانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجانکرمانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16233پیام نوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشمهرمزگانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16234پیام نوردانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکانیزدچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16235غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی کرمانکرمانچینهنگاری و دیرینهشناسیآموزشی پژوهشیهر دو20 
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16236روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16237روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16238روزانهدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16239روزانهدانشگاه تهرانتهرانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16240روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16241روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16242روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16243روزانهدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16244روزانهمرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجانزنجانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو12 
16245نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16246نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16247نوبت دومدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16248نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16249نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16250نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16251نوبت دومدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16252پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریزآذربایجان شرقیرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16253پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهاناصفهانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16254غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی کرمانکرمانرسوبشناسی و سنگشناسی رسوبیآموزشی پژوهشیهر دو20 
کد ضریب 7 - زمین شناسی نفت
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16255روزانهدانشگاه تهرانتهرانزمینشناسی نفتآموزشی پژوهشیهر دو4 
16256روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانزمینشناسی نفتآموزشی پژوهشیهر دو4 
16257نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانزمینشناسی نفتآموزشی پژوهشیهر دو2 
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16258روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16259روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16260روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16261روزانهدانشگاه تربیت مدرستهرانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16262روزانهدانشگاه تهرانتهرانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16263روزانهدانشگاه خوارزمی - تهرانتهرانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو9محل تحصيل تهران
16264روزانهدانشگاه دامغانسمنانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16265روزانهدانشگاه شیرازفارسزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16266روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16267روزانهدانشگاه یزدیزدزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16268نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16269نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16270نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16271نوبت دومدانشگاه تربیت مدرستهرانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16272نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16273نوبت دومدانشگاه دامغانسمنانزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16274نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16275نوبت دومدانشگاه یزدیزدزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16276پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی مهندسیآموزشی پژوهشیهر دو3محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16277روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16278روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16279روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16280روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرززمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16281روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16282روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16283روزانهدانشگاه شیرازفارسزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16284روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو12 
16285روزانهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرخوزستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16286روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16287روزانهدانشگاه گلستان - گرگانگلستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16288روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16289نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16290نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16291نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16292نوبت دومدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16293نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16294نوبت دومدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرخوزستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16295نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16296نوبت دومدانشگاه گلستان - گرگانگلستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو2 
16297نوبت دومدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو1 
16298پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16299پردیس خودگرداندانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو12محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16300پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهدخراسان رضویزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو15 
16301پیام نوردانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفتیزدزمینشناسی زیست محیطیآموزشی پژوهشیهر دو15 
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16302روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16303روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو10 
16304روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16305روزانهدانشگاه شیرازفارسزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16306روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو9 
16307روزانهدانشگاه کردستان - سنندجکردستانزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16308نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو3 
16309نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو6 
16310نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو7 
16311پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو5محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16312پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهاناصفهانزمین شیمیآموزشی پژوهشیهر دو15 
کد ضریب 11 - سنجش از دور زمین شناختی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
16313روزانهدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانکرمانسنجش از دور زمینشناختیآموزشی پژوهشیهر دو8 
16314روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانسنجش از دور زمینشناختیآموزشی پژوهشیهر دو4 
16315روزانهدانشگاه شیرازفارسسنجش از دور زمینشناختیآموزشی پژوهشیهر دو5 
16316نوبت دومدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانکرمانسنجش از دور زمینشناختیآموزشی پژوهشیهر دو2 

 

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟