نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته ایمنی شناسی در مقطع کارشناسی ارشد

  سه شنبه، 29 خرداد 1397   کد خبر 8515
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته ایمنی شناسی در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی

نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی

    ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی سال 96

دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
    
اراک437
اهواز437
بابل404
بیرجند437
تبریز538
تهران606
دانشگاه تربیت مدرس538
دانشگاه شاهد347
رفسنجان404
شهرکرد303
شهید بهشتی538
شیراز639
کردستان437
کرمان404
کرمانشاه437
گلستان437
لرستان303
مازندران437
همدان437
یزد437
جمع کل8443127

دیدگاه ها