دیدن آب در خواب چه تعبیر داد؟ / تعبیر خواب آب

  یکشنبه، 07 بهمن 1397   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن آب در خواب چه تعبیر داد؟ / تعبیر خواب آب
دیدن آب در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آب را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

خواب‌های مربوط به آب چندان خواب‌های عجیب و غیر معمولی نیستند. آب نماد زندگی و زایایی است و بدون آن نمی‌توانیم زنده بمانیم. معنی نمادین آب بسیار قدرتمند و مهم است پس خواب‌هایی که به نوعی آب در آن‌ها وجود دارد یا دخیل است از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار هستند. دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد. آب همچنین نمایانگر توان بالقوه ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می‌تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می‌دهد.

تعبیر خواب آب به روایت دانیال نبی

 • آب دادن به مردمان ، دلیل بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده است.
 • اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول می شود و شغلهای شایسته پیدا می کند به مرحله ای چون ریاست و سروری میرسد و سخنش پذیرفته می شود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد.
 • اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهئی که انجام میدهد درست است و نتیجه مطلوب خواهد داشت.
 • اگر ببیند به باغ آب میدهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود. اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا«کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیرو منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد.
 • اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میداند.

تعبیر خواب آب به روایت محمدبن سیرین

 • آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاكيزه، دليل كه زندگاني او خوش است.
 • اگر بيند از جوئي مجهول آب صافي مي خورد و اين كس در سفر است يا درجايگاهي بيگانه، دليل كه در كاري مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذراد و به مقدار آن آب كه در جوي خورده بود منفعت يابد.
 • اگر ببیند آب شور می خورد تعبیر آن برعکس است.
 • اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد.
 • اگر ببیند همه آب دریا را میخورد پادشاهی همه جهان را به دست میگیرد.
 • عقیده بر این است به همان اندازه مه از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می اورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می رسد.
 • اگر ببیند آب گرم میخورد گرفتار بیماری خواهد شد.
 • اگر ببیند بی خبر آب گرم برویش ریخته اند بیماری گریبانش را خواهد گرفتو اندوه بزرگی به او برسد.
 • اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را خواهد گرفت.
 • اگر ببیند با جام آب بر میدارد فریفته مال و ثروت شده و خواهد شد.

تعبیر خواب آب به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر کسی خواب ببیند که رایگان آب به مردم می داد، در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب را آبادان کند.
 • اگر ببینی به خانه‌ای که در آن آب ریخته شده است وارد شده‌ای، یـعـنـی غمگین و آشفته می‌شوی.
 •  اگر ببینی آب حوض تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
 • اگر ببینی که آب گرم می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی و رنج می‌کشی.

تعبیر خواب آب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است .
 • بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود.بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم .
 • آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید
 • آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید.
 • تعفن آب و تاریکی آن بیماری است.
 • آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.
 • اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید
 • اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .
 • اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.
 • آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید
 • .چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
 • جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.
 • کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید .
 • اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.
 • آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.
 • شناور بودن‌ روی‌ آب‌ می‌تواند نماد شناور بودن‌روی‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاری‌ با ضمیرناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نیز همان‌تعبیر پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولا نمایانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادی‌ کلی‌ و جاری‌ شماست‌. ازجنبه‌ منفی‌، شناور یا معلق‌ بودن‌ می‌تواند سمبل‌درونگرایی‌، سردی‌، گوشه‌گیری‌، کمبود معاشرت‌ وارتباط یا ضرورتی‌ برای‌ تعلیم‌ و آموزش‌ دیدن‌ باشد.به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ هر خوابی‌، لازم‌است‌ که‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شایسته‌ای‌ خودتان‌ راارزیابی‌ کرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهید. معانی‌ و تعابیرهمه‌ خوابها بسیار شخصی‌ و مختص‌ بیننده‌ خواب‌هستند.

تعبیر خواب آب به روایت جابر مغربی

 • آب‌ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‌هاى بسيار ديد كه به زمين خورد، دليل كند كه مردمان عامه آن سال را سلامت و عافيت بود. 
 •  اگر ببینی زمین آب‌های زیادی خورده (آب‌های زیادی وارد زمین شده است)، یـعـنـی مردم در آن سال در سلامتی و عافیت هستند.

تعبیر خواب آب به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد:
 1. یقین
 2. قوت
 3. کار صعب و دشوار
 4. همدم و هم صحبت کسی شدن
 5. در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب آب به روایت خالد اصفهانی

 • دیدن این خواب برای مردان و یا پسران نشانگر رزق روزی طول عمر شادی سلامت رها شدن از غم و ازدیاد صمیمت و محبت است و برای زنان و دختران بیشتر نشانگر حامله شدن دوست صمیمی به دنیا آمدن نوزادی سالم و وفاداری ست.

تعبیر خواب آب به روایت آنلی بیتون

 • اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد. اگر در خواب ببينيد با ظرفى آب را از درون قايق به سطح دريا خالى مى‌كنيد، علامت آن است كه به بيمارى سختى دچار خواهيد شد و وظايف سنگينى را بر دوش خود خواهيد داشت. اگر در رؤيا خود را مشغول آب بازى با ديگران ببينيد، به معنى آن است كه ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهيد شد.

تعبیر خواب آب به روایت به روایت لیلا برایت

 •  ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است.

9 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
Sariiina
4 روز پیش

این دیدگاه هایی که مینوسین آیا تعبیرش ارسال میشه براتون؟اگه میشه چ موقع وچطور،اخه من در موردتعبیر فیلم هندی که تو خواب دیدم کنجکاوم
Sariiina
4 روز پیش

سلام من خواب دیدم یه فرد داره با شلنگ اب رو صورتم اب میپاشه بعد من داشتم جیغ وسر صدا میکنم واون فرد داشت با لبخندعمیق نگاهم میکرد وبعد من شلنگ رو ازش میگیرم توقع دارم اون فرد سر وصدا کنه ولی بازم همچنان داره بالبخند نگام میکنه ومن هم محوش میشم
م کشاورزی
3 هفته پیش

خواب دیدم که از خواب بیدارشدم باصدای بادو باران وآب واز تراس خونه نگاه کردم دیدم که حیاطمون پراز آب شده که تقریبا گل آلوده وحس کردم از خونه همسایه مون این باد وباران وآب به خونه ما اومده که به خطر کدورت آب نگرانم کرده
Arshavin
3 هفته پیش

خواب دیدم و حس کردم برادرم بهم ی عالمه اب داد البته حس کردم و من رفتم اتاق خونه و ابو بزارم اونجا که بمونه ی شیر اونجا بود ابو گداشتم و بازش کردم نمیدونم چطور اون ابارو بردم اتاق یادم نیست و از اتاق اومدم بیرون و اون شیر باز بود اومدم بیرون دنبال دبه میگشتم که برم اب پر کنم برای خوردن بجوشونیم و بزاریم یخچال اب خیلی زلال و تمیز بود وقتی برگشتم اتاق دیدم که یه چشمه هست اونجا داخل اونجا و داخلش پر ابه زلال ک هرچی توشه دیده میشه من دیدم فقد نگران این بودم ک سقف نریزه اب همونجا جمع میشد شیر ابم باز بود حس کردم اب دو نوعه و داره قاطی میشه به مادرم گفتم که اونجا ی چاه هست تو اتاق گفت اشکال نداره بزار بمونه خوبه گفتم سقف خونه پایین نریزه گفت نه چیزی نمیشه و چیزیم نشد من دنبال این بودم که فقد اب بردارم دبه اوردم و پر کردم گذاشتم رو اوپن بازم دنبال دبه بودم حتی توی گونی برنجم میخاستم اب پر کنم ک توش ظرف تمیز بود لیوانو استکان ریختم توی اب گفتم اینجا زلاله بزار بمونه خلاصه در تلاش اب پر کردن به هر نحوی بودم و در نهایت موفق شدم چندتا دبه پر کنم و تو فکر این بودم که برادرم بیاد و برنامه ریزی کنیم که چیکار کنیم با بقیه اب دقیق نمیدونم که تهش شیرو بستم یا ممنون میشم راهنمایی بفرمایید...
م-ب
1 ماه پیش

سلام و عرض ادب من در خواب دیدم که در روشویی هستم و شیر آب در اومد و آب به سر و صورت و لباسام ریخت و من شیر آب رو سر جاش گذاشتم و با دست نگه داشتم ولی آب از اطراف شیر بیرون میریخت ولی شیر آب رو با دست نگه داشته بودم و آب شفاف و تمیز بود بعدش از خواب بیدار شدم. اگه تعبیرش رو لطف کنین ممنون میشم.
مینا
2 ماه پیش

من خواب دیدم هر چه شیر را باز می کنم آبی پر از کرمهای سفید می آید
بازدیدکننده
2 ماه پیش

من خواب دیدم که در ابیاری اب را فرا موش کرده ام. اب در کاغذ اییی شبیه به پوشش دستمال مرطوب بود. یک عالمه و درون یخچال. داشتم میرفتم که دوباره این ابها(درون بسته بندی در یخچال) نظرم را جلب کرد.
zeinab
2 ماه پیش

شوهرم درخواب دیده که از اگزوز موتور اب خارج می شود تعبیرش چیست بی زحمت
میلاد زرآبادی پور
2 ماه پیش

با سلام. خواب دیدم که به چوب دستی دستمه و به هر آبی که میزنم جریانش بیشتر میشه. یه مسیری رو میرفتم که انگار مسیر یک رود خانه بود از اطراف جوی آب جاری بود و همینطور که مسیرمو میرفتم چوب رو به آب میزدم و حجم آب و شدت آب بیشتر میشد و اینکه کیفیت آب هم عالی بود مثل آبی کا از چشمه میاد تمیز و گوارا. اگر تعبیر خاصی داشت لطفا برام ارساا کنید با تشکر
دیدگاه خود را ثبت نمایید