دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آتش

  شنبه، 06 بهمن 1397   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آتش
دیدن آتش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آتش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب آتش به روایت امام صادق (ع)

 •  اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.
 • اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد.
 • اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش
 • اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 • اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 • اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
 • اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

تعبیر خواب آتش به روایت دانیال نبی

 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.
 • اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
 • اگر کسی در خواب بییند که آتش در خانه او افتاد و تمام بدن او را سوزاند ولی او در دلش ترسی حاصل نشد نشانه آنست که مصیبت به او میرسد و سبب بیماری و ضعف میشود مانند سرما و طاعون و آبله و سرخچه و یا بیماریهای شبیه آن
 • اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد،
 • اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد.
 • اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.
 • اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند

تعبیر خواب آتش به روایت یوسف نبی

 • تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه نشانه افتادن دراندک زحمتی از جانب سلطان است.

تعبیر خواب آتش به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببيند شعله آتش به سوي مردم انداخت ، تعبيرش اين است که مايه عداوت و فتنه ميان مردم مي شود.
 • اگر خانه کس ديگري را ببيند که در آتش مي سوزد ، دلالت دارد بر اينکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار مي شود.
 • اگر ببيند آتش لباسش را سوزاند ، با خويشان و فاميل و نزديکان و حتي افراد خانواده خود نزاع و دشمني مي کند ، صورت ديگر تعبير اين قسمت مي تواند چنين باشد که از طريق ضرر و زيان ، محنت مال از دست دادن به او ميرسد.
 • اگر در خواب سرزميني را در آتش ببيند دلالت دارد بر اينکه آن سرزمين به جنگ و فتنه گرفتار مي آيد.
 • اگر چيز سوخته اي در خواب ببيند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با ديگران به نزاع و دشمني ميپردازد.
 • اگر شهر و محله اي را در آتش ديد که شعله هاي آتش همه چيز را سوزاند و صداي ترسناک از آتش بر آمد دليلش آن باشد که در آنجا جنگ سختي پيش خواهد آمد که همه چيز را از ميان ميبرد ، بروز بيماري خطرناک در آن منطقه نيز ميتواند باشد.
 • اگر ببيند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله اي را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در اين مورد بروز بلاياييي که انسان در آنها دخالتي نظير زلزله سيل و ... محتمل است.
 • اگر ببيند از زير زمين آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دليل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسيار دارند البته در اين مورد نظر کرماني بيشتر تهمت زدن به اوليا و انبيا است که از اين طريق با آنها مبارزه ميکنند.
 • اگر ببيند اآتش از جائي به جائي افتاد و لصمه اي نزد فا يده اي نصيبش ميشود ، اگر گرفتار فقر است توانگر ميشود ، اين صورت آتش در خواب ديدن روياي خوش طالعي است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که دکان او آتش گرفت و آتش برخی چیزها را سوزاند و برخی را نسوزاند ، نشانه جنگ و خونریزی است.
 •  اگر کسی در خواب ببیند که آتش بزرگی درجائی افتاد ، اما آسیب نمیرساند ، نشانه آنست که در میان اهالی آن جا ، خصومت بروز میکند .
 •  اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها
 • اگر بیند که آتش آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.

تعبیر خواب آتش به روایت اسماعیل اشعث

 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود.
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد.
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.

تعبیر خواب آتش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • آتش‌ در خواب‌ نمادي‌ بسيار پيچيده‌ محسوب‌مي‌شود كه‌ مي‌تواند معني‌ مثبت‌ يا منفي‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبير چنين‌ خوابي‌، لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خوابتان‌ و واكنش‌ احساسي‌ تان‌ درخواب‌ را بررسي‌ نماييد. آتش‌ مي‌تواند يك‌ سمبل‌خيلي‌ معنوي‌ باشد كه‌ نمايانگر دگرگوني‌، روشنگري‌،روشنفكري‌ و روشن‌ بيني‌ است‌. از سوي‌ ديگر، آتش‌مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگي‌، غضب‌، هيجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ يا ترس‌ و وحشت‌ باشد. آيا آتش‌ در خوابتان‌چيزي‌ را نابود مي‌كرد يا صرفا وسيله‌ براي‌ گرم‌ كردن‌شما بود؟ آيا اخيرا درگير اعمال‌ و رفتار منفي‌شده‌ايد يا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهايي‌ اشتباه‌ يامخرب‌ مي‌زنيد؟ ممكن‌ است‌ ضمير ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عين‌ حال‌ شما را تشويق‌ مي‌كند تا مسايل‌ مضر و خطرناك‌ را درزندگي‌ تان‌ تغيير دهيد.معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است.
 • اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم.
 • اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد.
 •  اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد.
 • اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند.
 • آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم.
 • اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود.
 • اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانه خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
 • اگر در خواب دیدید خانه‌ شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.
 • خواب آتش روشن: علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب آتش اعلان خطر در مقابل یک دزد است.
 • تعبیر خواب شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

تعبیر خواب آتش در کتاب سرزمین رویا

 • تعبیر خواب سوختن در آتش ضرر و شکست در کار است.
 • تعبیر خواب حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
 • تعبیر خواب آتش سوزی: آتش سوزی در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح یک شغل خوب است و با شعله‌های تیره ورشکستگی مالی است و با شعله‌های کوچک، پول هنگفت است.
 • خواب دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است و آتش بدون دود پول به فراوان به دست تان می‌آید.
 • تعبیر خواب آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه
 • خواب هم زدن آتش: اگر شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید نمی‌دانید چطور خشمتان را کنترل کنید.
 • تعبیر خواب آتش روشن کردن: مجذوب یک نفر خواهید شد.
 • یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.
 • شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.
 • مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوش
 • یک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسی
 • بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.
 • شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی
 • شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی
 • آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.
 • آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها
 • شعله کوچک: خبرهای خوش
 • آب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
 • چیزی را از میان آتش با دست تان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.
 • آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.
 • آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.
 • حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند
 • حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
Eilay
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم جعبه ای پراز یادگاری از شخصی که برام عزیزه رو دارم .تمام وسایل جعبه رو برداشتم و جعبه رو خالی کردم یادگاریارو نگه داشتم و جعبه رو سوزوندم جعبه خیلی کثیف بود جوری که نمیسوخت ولی هرجور بود سوزوندم.و تلاش داشتم از یادگاریا نگهداری کنم.و گفتم احتیاج به جعبه نو دارن.میشه تعبیرش رو برام بگید