دیدن بالا رفتن (صعود) در خواب چه تعبیری دارد؟ / نعبیر خواب بالا رفتن

  دوشنبه، 06 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن بالا رفتن (صعود) در خواب چه تعبیری دارد؟ / نعبیر خواب بالا رفتن
دیدن بالا رفتن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بالا رفتن را در ساعد نیوز می توانید مطالعه کنید.
 • اگر کسی ببیند درحال بالا رفتن از (کوه، نردبان، پله و...) می باشد، اگر کوه دارای شیب تند باشد، کارهایش را با سختی انجام می دهد ولی برایش پیشرفت حاصل می شود. چنانچه نردبان دارای استحکام و قدرت بود، ترقی در کارش پدید می آید.
 • اگر از پله ها بدون خستگی بالا می رفت، کارهایش را با دقت و توانایی انجام خواهد داد.
 • اگر چند بار در هنگام صعود، خسته شد و توقف کرد، در کارهایش گاه به گاه دچار شک و تردید می شود و اگر راه را به پایان رساند، بر شک و تردیدها غلبه می کند.
 • اگر در همان حال خستگی از خواب بیدار شد، دلیل که کارها را نیمه کاره رها می کند.
 •  کوه سختی و دشواری مسیر منتهی به هدف را نشان می‌دهد. بالا رفتن از کوه نماد سخت کوشی و دست زدن به کارهای دشوار است.

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی از کوه بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.
 • : اگر ببینی از کوه، بام یا قصر و عمارتی و... بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود،
 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یـعـنـی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی.
 •  اگر ببینی از نردبان بالا می‌روی، یـعـنـی در دین، شرافت و احترام به دست می‌آوری، مخصوصاً اینکه نردبان تو خشتی باشد،
 • اگر ببینی نردبان از گچ و سنگ است، یـعـنـی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در دنیا به شرافت و بزرگی می‌رسی.

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • ديدن بر بالا شدن بر پنج وجه است.
 1.  روائي حاجت.
 2. زن خواستن .
 3.  قرب و نزديكي.
 4.  مراد يافتن.
 5.  بالا رفتن كار.
 • اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد.

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، یـعـنـی در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی به آسمان بالا رفتی و پایین نیامدی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ولی اگر دوباره پائین آمدی، یـعـنـی به بیماری سختی دچار می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت جابر مغربی

 • تعبیر خواب صعود به کوه: فتح و یا صعود به نوک کوه میتواند ادمی را در دنیای واقعیت به آنچه که میخواهد بی دردسر برساند.

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • بالا رفتن در خواب، به ارتقای درجه و مقام و ارزش تعبیر میشود.
 • اگر کسی در خواب جاهای بلند، مانند قلّه ی کوهها را ببیند، به مرادش میرسد.
 • بالا رفتن به شیوهای عمودی و مستقیم خوب نیست و خیری در آن وجود ندارد.

تعبیر خواب بالا رفتن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • بالارفتن اگر موفقيت آميز باشد نيکو است.
 • اگر در خواب به دشواري از پله و نردبان بالا مي رويد گوياي اين است که در آينده با مشکلاتي رو به رو خواهيد شد.
 • بالا رفتن از پله اي که انتهاي آن تاريک و نامعلوم است نيکو نيست و لااقل پيگيري يک تلاش بي ثمر را نشان مي دهد.
 • بالا رفتن از پله سنگي خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصيت است و چنان چه پله اي که از آن بالا مي رويد از خشت باشد خواب شما از سستي و بي بنيادي کار خبر مي دهد و اين که اگر هم موفق شويد توفيقي مختصر و کم دوام خواهيد داشت.
 • بالا رفتن از پله ويران و نردبان لرزان در خواب گوياي توسل به وسايلي است که نمي توانند شما را به پيروزي برسانند.
 • بالا رفتن از ديوار نشانه آن است که در آينده با مشکلي روبه رو مي شويد و با آن به مبارزه مي پردازيد.
 • اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می‌روید کاری بزرگ در دست می‌گیرید.
 • اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می‌روید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی می‌کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می‌گردید.

تعبیر خواب بالا رفتن از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • خواب دیدن اینکه از کوه بالا می روید بیانگر عزم و جاه طلبی شماست.

تعبیر خواب بالا رفتن از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • صعود کردن در کوهستان به معنی مبارزه کردن با سختیها و بالا رفتن از یک درخت به معنی رسیدن اخبار مهم به بیننده خواب است.

تعبیر خواب بالا رفتن از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.
 • اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می روید و به قله می رسید ، نشانه آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد . اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، علامت آن است که بهترین آرزوهای شما با شکست روبرو خواهد شد
 • اگرخواب ببینید که تا آخرین پله نردبان بالا رفته اید ، نشانه موفقیت در کارهاست . اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن ، نردبان می شکند ، دلالت بر مشکلات و سختیهای کار است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما
 • اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانه‌ کسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد .

تعبیر خواب بالا رفتن از دیدگاه لیلا برایت

 • بالا رفتن از پله‏ ها در خواب، نشانگر آن است که بعضى مواقع بى‏احتیاطى مى‏ کنید.
 • گر کسى در خواب ببیند که از کوه بالا مى‏ رود، بیانگر رسیدن به خوشبختى است.
 • اگر کسى در خواب ببیند که از اسب سفیدى بالا م ى‏رود، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق مى‏شود.

تعبیر خواب بالا رفتن در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • اگر از کوه بالا می‌رفتید: کشمکش‌هایی با خویشتن، از قبیل عدم اعتماد به نفس و آرام و آهسته پیش رفتن، مواجهه با دشواری.

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر