دیدن بالش (متکا) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بالش

  یکشنبه، 05 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن بالش (متکا) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بالش
دیدن بالش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بالش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

بالش یا متکا در رویا نشانه آسایش و حمایت است. شاید این رویا نمایانگر شخصی است که به او تکیه داریم یا خواهان نزدیک شدن به او هستیم. دیدن بالش در خوابتان بیانگر راحتی ، آرامش ، آسایش و یا تجمل است. شما نیاز دارید که به خودتان ساده بگیرید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تنبلی است . اگر بالش ، صاف و صوف نباشد و موج دار باشد بیانگر این است که چیزی فکرتان را بر هم می زند.

 • اگر کسی بببند که در حال تهیه و آماده کردن بالش است، اگر زن باشد، نسبت به امور خانه داری و تهیه وسایل رفاه و استراحت برای اهل منزل، دقت لازم را دارد. اگر بالش را برای استفاده دیگری تهیه می کرد، مهمان نواز است.
 • اگر بالش را چرک و کثیف دید، آدمی لا ابالی است. اگر دید بالش خانه از چند جا پاره شده، به فقر مالی دچار می شود. اگر مردی بالش خانه را کثیف دید، دلیل بی علاقگی همسرش به امور زندگی با او است.
 • دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد. اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش‌ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود.
 • تعبیر خواب دیدن بالش به رنگ آبی:تعبیر گری می گوید:حسادت کردن چوب سر راه موفقیت دیگران قرار دادن و یا دو به هم زنی کردن میان دو نفر تعبیر خواب “بالش با رنگ آبی” است رنگ آبی در خواب های ما نشانه ی حسد ورزی و یا طینت خراب است دیدن بالش و یا تکیه گاه آبی در خواب های نوعی هشدار و احتیاط است. اگر دیدی که “بالش آبی رنگ” را از مرده ای میگیری و یا بالشت آبی به او میدهی از بلا و ضرر سختی در امان میمانی اگر دیدی به بازار رفته ای برای خرید بالشت دلالت بر این دارد که به مسافرتی خواهی رفت که سلامت جانت را تهدید میکند،
 • تعبیر خواب دیدن بالش با رنگ سفید: تعبیر گری میگوید:اگر کسی خواب ببیند “بالش سفید” رنگی را به او میدهند بزودی با زن یا دختری روبه رو میشود.اگر مرد متاهلی خواب “بالش سفید” را ببیند در حق همسر و فرزندان خود جفا یا خیانت خواهد کرد و با زنان بد همنشین میشود.

تعبیر خواب بالش به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است.
 1. خادم،
 2.  كنيزك،
 3. رياست.
 4. دين نيكو.
 5. پرهيزكاري و عدل.

تعبیر خواب بالش به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر بالش، برای بینندۀ خواب خدمتکار می‌باشد.
 • اگر ببینی بالش تو پاره شده و یا سوخته، یا اینکه از دست رفته است، یـعـنـی خدمتکارانت از دست می‌روند یا فرار می‌کنند یا اینکه دچار رنج و گرفتاری و بلائی می‌شوی و به همین خاطر آن‌ها از تو جدا می‌شوند.
 • اگر ببینی بالش سبز رنگِ نو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی خدمتکار درستکار و پرهیزکاری بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌
 • اگر پارچه “بالش سبز” باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید.
 • اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن “بالش سبز” بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود.
 • ولی اگر ببینی بالش تو کهنه و کثیف و زرد و سیاه است تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • شخصی به نزد ابن سیرین میرشد و به ایشان میگوید خواب دیدم که بالش کهنه ای را به یکی از دوستان فوت کرده ی خود هدیه میدهم و او از من بخاطر این کار تشکر میکند “ابن سیرین” به این مرد میگوید: مژده باد تو را که نزدیک ترین دوستت بزودی از بستر بیماری برمیخیزد و بیماری او بهبود پیدا می نماید.

تعبیر خواب بالش به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر ببینی آتش‌سوزی شده و بالش تو سوخته است، یـعـنـی نوکران و کنیزان تو می‌روند یا اینکه فرار می‌کنند،
 • اگر مردی در خواب ببیند بالش‌های زیادی به دست آورده، یـعـنـی به تعداد بالش‌ها خدمتکار و کنیز بدست می‌آورد.
 • اگر بيند شخصي از خانه او بالش بدزديد، دليل است كه شخصي از پي زن او مي گردد كه او را بفريبد يا از پي كنيزك.

تعبیر خواب بالش به روایت شیخ طوسی

 • دیدن بالش در خواب نشانه ی شفای بیمار و یا تسکین یافتن دردها است یعنی اگر دیدی به مرده ای بالش میدهی و یا پشت سر و پشت بدنش قرار میدهی یکی از بستگانت که در بستر بیماری میباشد و سالهاست که محتاج دعای دیگران است بهبود و یا شفا پیدا میکند.

تعبیر خواب بالش به روایت دانیال نبی

 • اگر ببینی در بستر تو بالش‌هایی قرار گرفته است، تعبیرش خدمتکاران می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ _ و بالش‌ها (و پشتی‌های) ردیف شده (غاشیه-15)، ‌‌‌‌‌اگر ببینی روی رختخواب نو دراز کشیده‌ای و بالش‌هائی را هم در آن قرار داده‌ای، با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

تعبیر خواب بالش به روایت منوچهر مطیعی

 • بالش در خواب به خادم خانه بر مي گردد.
 • اگر جواني در خواب ببيند که بالشي نو زير سر نهاده عاشق مي شود و به زودي ازدواج مي کند.
 • اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسري خوب و نيک نفس و پارسا نصيب او مي شود.
 • سرخي نيز شادابي و نشاط او را مي رساند. ابريشم زيرکي را باز مي گويد.
 • اگر کسي در خواب ببيند که بالش زير سرش چرک و کثيف و کهنه شده بايد نگران دو چيز باشد. اول نگران دروغ گوئي و دوم بيماري.
 • اگر پارچه بالش زرد باشد از يک بيماري خبر مي دهد و اين بيماري به همان خانه بر مي گردد که اداره امور را به عهده دارد.
 • اگر کسي ببيند که بالش او سوخته يا سوراخ است به خانواده اش يا آن خانم مدير خانه آسيب و لطمه وارد مي آيد.
 • اگر خواب ديديد که بالش شما سوخته شده ياسوراخ شده اما اين کار را خودتان نکرده ايد جويا شويد و تحقيق کنيد که همسرتان از شما چه آزردگي دارد چون اگر در رفع آن نکوشيد احتمالا به جدائي مي انجامد.
 • اگر کسي ببيند که دزد بالش او را برده کسي هست که به محارم او چشم طمع دارد يا اين نگراني در او هست که ديگران به محارم او ديده بد داشته باشند.
 • پنهان کردن بالش در پشت بدبيني و حسد عاشقانه است.

تعبیر خواب بالش از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.

تعبیر خواب بالش از دیدگاه آنلی بیتون

 • تعبیر خواب بالش ، زندگی راحت است.
 • اگر دختری خواب ببیند بالش می‌دوزد، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.

تعبیر خواب بالش در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب يك بالش را پر مي كنيد ، ناكامي در روابط اجتماعي است.
 • تعبیر خواب زانوهايتان را روي بالش مي گذاريد ، شما رقباي بسياري داريد .
 • تعبیر خواب پاهايتان را روي بالش مي گذاريد ، بر رقبايتان پيروز مي شويد.

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر