دیدن بوقلمون در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب بوقلمون

  دوشنبه، 29 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بوقلمون در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب بوقلمون
دیدن بوقلمون درخواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاههی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بوقلمون را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

وقلمون از پرندگان بزرگ میباشد که از سردهٔ ملیگریس و بومی آمریکای شمالی میباشد. بوقلمون‌ها در راسته ماکیان‌سانان قراردارند. بوقلمون‌ها با یک ریش گوشتی که از زیر نوک آویزان است و با یک برآمدگی گوشتی که از بالای نوک آویزان است و اسنود نامیده میشود، متمایز می‌گردنند.

 • اگر ببیند بوقلمون زنده دارد و در حال خواندن است دلالت بر دوست دورنگ است.
 • اگر ببیند بوقلمون را کشت دلالت بر غلبه بر دشمن است.
 • اگر ببیند در حال خوردن گوشت بوقلمون است دلالت بر رزق و روزی است.
 • اگر ببیند بوقلمونهای بسیار دارد دلالت بر دشمن است. 

تعبیر خواب بوقلمون از دیدگاه آنلی بیتون

 • تعبیر دیدن بوقلمون در خواب، علامت ان است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
 •  اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید ؛ علامت ان است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.
 • دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ؛ علامت ان است که به تنگدستی دچار خواهید شد ؛ و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
 • خوردن گوشت بوقلمون در خواب ؛ علامت ان است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.
 • دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ؛ علامت ان است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.
 • اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون بطرف انها تیراندازی میکنید ؛ علامت ان است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.

تعبیر خواب بوقلمون از دیدگاه لیلا برایت

 • خوردن گوشت بوقلمون، نشانه سعادت است.

تعبیر خواب بوقلمون در کتاب سرزمین رویاها

 • یک بوقلمون: برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است.
 • یک بوقلمون را می‌کشید: بیوفائی و خیانت
 • بوقلمون می خیرید: منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.
 • بوقلمون میخورید: یک شادی بزرگ
 • پرهای بوقلمون را می‌کنید: دچار افسردگی عصبی خواهید شد.
 • یک بوقلمون را سرخ می‌کنید: دردسر از طرف دوستان
 • گوشت بوقلمون را تکه میکنید: مشاجره با شریکانتان در کار
 • ساندویچ بوقلمون: شخص حریصی به دیدارتان میاید.

دیدگاه ها