دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب چاپ

  یکشنبه، 25 فروردین 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب چاپ
دیدن چاپ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب چاپ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن چاپگر در خواب بیانگر این است که تلاش می کنید فکر یا ایده ای را به روشی که دیگران بتوانند بفهمند ابراز کنید.

خواب دیدن اینکه پرینتر کار نمی کند بیانگر مشکلات و ناامیدی شما در بیان افکارتان ( ارتباط برقرار کردن) است

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم دیگر در آن شریک هستند. چنانچه در خواب دیدید که خودتان شخصا چیزی چاپ می کنید عمل شما چنان است که در بیداری بر آشنائی با شخصیتی مهم اقدام می کنید و پیش قدم می شوید. و او کسی است که می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد. حال اگر دیدید در یک چاپ خانه هستید و کسی دیگر پشت ماشین قرار دارد و چیزی چاپ می کندخبری مهم به گوش شما می رسد یا شاهد واقعه ای مهم قرار می گیرید. اگر کسی یک بسته کاغذ چاپ شده به دست شما سپرد ـ مثل کارت ویزیت، فاکتور و یادداشت ـ در بیداری پولی به شما می رسد. چنان چه در خواب ببینید چیزهای منکر چاپ می کنید ـ در خواب پول نیز از منکرات و مکروهات است ـ مثل اسکناس، ورق بازی و عکس های زشت و صور قبیحه خواب شما می گوید میل به انجام گناه در شما زیاد است و باعث انتشار یک فکر غلط یا شیوع یک گناه بزرگ می شوید. حال اگر ببینید کتب خوب مثل قران،نهج البلاغه یا عکس انبیا و مقدسان را چاپ می کنیدخواب شما می گوید میل به تزکیه و تبری در شما زیاد است. اگر دیدید عکسی را چاپ می کنید، چنان چه عکسی که چاپ می کنید چهره آشناباشد با دوستی که مدتها است او را ندیده اید ملاقات خواهید داشت.اگر سفر کرده ای دارید او از سفر باز می گردد و چنان چه قیافه ای نا آشنا داشته باشد از جانب شخصی بزرگ احضار می شوید یا کاری به شما محول می گردد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

  • اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای چایخانه کار می کند ، علامت آن است که همسر آینده او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد کرد .
  • گر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد .
  • اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می کنید ، علامت آن است که به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

دیدگاه ها