دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پنبه

  یکشنبه، 12 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پنبه
دیدن پنبه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پنبه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن پنبه در خواب بیانگر روزی حلال ، منفعت ، گشایش در کارهاست
 • ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد.
 • بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد
 • تعبیر خواب پنبه زدن (حلاجی):اگر کسی در خواب خود را در حال پنبه زدن دید، انسانی است که بر کارهای مردم، گره گشایی می کند و حل مشکل مردم برای او رضایت بخش است. اگر شخصی دیگر را در حال پنبه زدن و حلاجی دید، با انسانی که چنین صفاتی دارد آشنا و همنشین می شود.
 • هر که خواب ببیند با کمان حلاجی خود در حال زدن پنبه بود، گره گشایی می کند ولی اگر از کمان حلاجی خود استفاده نمی کرد، به نفاق و دورویی تمایل دارد و ازدواج او هم با زنی خودخواه خواهد بود که به سامان نمی رسد.

تعبیر خواب پنبه به روایت امام صادق(ع)

 • دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است:
 1. .مال حلال.
 2. منفعت.
 3.  سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران.
 • حلاجی در خواب بر دو وجه است:
 1.  منفعت،
 2.  گشایش کارهای فرو بسته.

تعبیر خواب پنبه به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پنبه، مال حلال می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای) .
 • تعبیر "پنبه‌دانه"، مال و اموالی است که بدون رنج و زحمت به دست می‌آوری.
 • اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند، با پنبه نخریسی می‌نماید، یـعـنـی کار حلالی انجام می‌دهد، ولی برای مردان خوب نیست.
 • حلاج در خواب مردی قوی است که کارهای مردمان به دست او گشاده شود. اگر ببیند که حلاجی می کرد، دلیل که او را با مردی به این صفت که گفتیم صحبت افتد.
 • اگر ببیند کمان حلاجی داشت، دلیل است منافق است و نیز گویند زنی ممتنع بخواهد. اگر ببیند کمان حلاجی او ضایع شد، دلیل است از زنی جدا شود.

تعبیر خواب پنبه به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر ببینی لباسی از جنس پنبه خریدی، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی،
 • اگر ببینی جنس لباس بارانی تو از پنبه می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد،
 • ولی اگر زرد رنگ باشد تعبیرش رنج و بیماری است
 • اگر رنگش کبود باشد، تعبیرش انجام گناه و معصیت است،
 • چنانچه سفید باشد، از جائی به تو خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب پنبه به روایت خالد اصفهانی

 • در بین لباس‌های دیگر، لباس‌هایی که از جنس پنبه باشند بهترین تعبیرها را دارند (البته بدون آنکه در آن‌ها قز یا ابریشم به کار رفته باشد).

تعبیر خواب پنبه به روایت یوسف نبی(ع)

 • کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود.
 • دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود.

تعبیر خواب پنبه به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • دیدن زنان ریسنده در خواب، نشانه قناعت و پیروی از سنت است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که زنی ریسنده رشته هایش را پنبه می کند، نشانه آن است که خداوند برآن شخص خشم گرفته است.

تعبیر خواب پنبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها.
 • در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست.
 • دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است.
 • تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند.
 • دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید.
 • لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است.
 • لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.
 • اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید.
 • ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد.
 • بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد.
 • روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

تعبیر خواب پنبه از دیدگاه آنلی بیتون

 •  دیدن مزرعة پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .
 • اگر کشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند ، نشانة آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .
 • دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانة آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در حرفة آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .
 •  دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .
 •  دیدن پنبه در حال رشد ، نشانة‌کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .

تعبیر خواب پنبه در کتاب سرزمین رویاها

 • بسته های پنبه : ثروت.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
محمد علی جوکار
8 ماه پیش

سلام. خودم سر زمین داشتم پنبه میچیدم و کارگرای زیادی پنبه میچیدند. پنبه زیاد و پر برکت بود. هوا هم ابری. و خنک بود. تعبیرم چی میشه؟