دیدن زندان درخواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زندان

  شنبه، 31 فروردین 1398   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن زندان درخواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زندان
دیدن زندان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب زندان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر خواب دیدید که کسی در زندان به سر می برد و شما به ملاقات او می روید، از کاری که آن شخص در آن ماندگاری دارد، آگاه می شوید. اگر زندان آشنا بود، خبر از موفقیت آن شخص می گیرید و اگر زندان جایی بود که شما آنجا را نمی شناختید، از اندوه و غمی که آن شخص در دل دارد آگاه خواهید شد.
 • اگر کسی خواب ببیند که دستبند به دست او زده و یا زنجیر به پای او بسته اند و او را دستگیر کرده اند، مرتکب گناه یا معصیتی شده و دین کسی به گردن او است. اگر دید دستبند او باز کردند، توبه کرده و به درگاه خداوند باز می گردد.
 • اگر کسی خواب دید که از زندان آزاد شده، از غم و اندوه خلاص شده و رهایی می یابد.
 • اگر کسی در جایی حبس شود که آنجا را می شناسد، در کار خود ماندگار خواهد بود و اگر آن جا را نمی شناخت، از موردی اندوهگین است و احساس مضرت و زیان می کند.
 • اگر خواب ببینید که کسی در زندان مرده است، در کار و شغلی که دارد به مدت زمان طولانی می ماند و عمر او دراز است. همین تعبیر برای کسی است که شما ببینید که در زندان مرده است.
 • اگر کسی دید که از زندان فرار کرده است، از غم و اندوه فرار می کند و به شادی و خلاصی می رسد.
 • اگر کسی خواب ببیند که در خانه خود زندانی شده است، در زندگی زناشویی خود، ماندگار خواهد بود و بزرگی و جاه یافته و عاقبت او نیکو است انشالله.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر کسی در خواب دید در زندان است و در پاهایش غل و زنجیر است در کار و شغلی که دارد، زمان طولانی می ماند و اگر دید او را به زندان می برند، از غم رهایی می یابد. اگر کسی دید در زندان است و زندان برای او نا آشنا است، احتمال مرگ او نزدیک است. اگر زندانی که در آن است، زندانیان را شکنجه می کنند و او را هم شکنجه می دادند، از گناه پاک می شود. اگر کسی خواب دید از زندان آزاد شده از غم و اندوه آزاد می شود.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر کسی ببیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف ببیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر ببیند در زندان زنجیر بر پای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر صاحب خواب خود را در زندان معروف ببیند، دلیل که بزرگی و جاه یابد. اگر زندانبان را نشناسد، ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است. اگر ببیند با مردی زندانبان با بند می رفت، دلیل که کار بسته او گشایش یابد.
 • اگر بینی در زندان هستی اگر عفیف و پاکدامن باشی و خودت را در زندان آشنایی ببینی، یـعـنـی جاه و بزرگی به دست می‌آوری، ولی اگر عفیف و پاکدامن نباشی یـعـنـی از جهت کارهای دنیا دچار غم و اندوه خواهی شد.
 • اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند.اگر ببینی لباس زندانی‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خاطر کاری دچار غم و ناراحتی خواهی شد.
 • اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز کرده، یـعـنـی از زندان خلاص می‌شود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • دیدن زندانبان درخواب، چون معروف است، خلاصی یافتن و عاقبتِ نیکو باشد. و چون مجهول بود، دلیل کوری و غم و اندوه است. زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردنِ دشمنان. اگر کسی ببیند که به زندان رفت و زود از زندان در آمد، دلیل آن است که خداوند را با تمام وجود درک می کند.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • زندان بازپروری: شایعات، غیبت کردن

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن زندان در خواب، نشانه آن است که کارهایی انجام می‌دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.
 •  اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه آن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد.
 • فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.
 •  اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 • دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

 • زندانی شدن در خواب، بر ذلّت و ناراحتی دلالت دارد. زندانی شدن در اتاقی جداگانه و گچکاری شده به مُردن و آن اتاق نیز، به قبر تعبیر میشود. اگر زنی در خواب ببیند که سلطانی، او را به زندان انداخته است، شوهر می کند. اگر کسی ببیند که از زندان رها گشته است، از بیماری بهبود می یابد. اگر کسی ببیند که در زندان سلطانی بسته شده است، به عملی بد و ناراحتکننده دچار می شود یا دچار غم و غصهای شده است که می خواهد از آن رهایی یابد. اگر فردی بیمار یا اندوهگین در خواب ببیند که از یک زندان ناشناخته و تنگ رها شده و وارد سرزمینی وسیع شده است، به راحتی و آسایش می رسد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • شما در زندان هستید : ۱- مردم به شما احترام بسیار می گذارند ۲- موفقیت علیرغم مشکلات حاضر
 • شما برای مدت طولانی در زندان هستید : سرنوشت شما خوشایند نخواهد بود.
 • شما از زندان آزاد می شوید : در اقدامات مربوط به کار بسیار محتاط باشید.
 • شما در یک زندان تاریک بسر می برید : یک نفر مخفیانه با شما دوستی می کند.
 • شما در زندان ابد هستید : یک محبت بزرگ به شما خواهد شد .
 • شما بخاطر اشتباه دوستانتان به زندان افتاده اید : غم بزرگ
 • دوستان شما در زندان هستند : دوره شانس بطول نمی انجامد .
 • یک زن خواب ببیند که در زندان است : او باید رنجهای بزرگی را در زندگی تحمل کند .
 • یک زندانی از زندان فرار میکند : پول به آسانی و فراوانی به دستتان می آید .
 • یک زندانی محکوم به حبس طولانی : ثروت نصیب شما خواهد شد .
 • زندانیها در زندان کار می کنند : وقایع خوشایندی در پیش اند .
 • یک زندانی در زندان خودکشی می کند : یک رفاقت محکم و استوار
 • یک زندانی زندانی دیگر را در زندان به قتل میرساند : مشاجرات خصمانه در پیش اند .
 • یک زندانی را اعدام می کند : بیماری شما را تهدید می کند .

4 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
فیروزه
4 هفته پیش

همکار من در خواب دیده من و همکار دیگم داریم بحث میکنیم من همکارمو زدم اونم شگایت کرده به من8سال زندان دادن گفته اون همکارم که بچه دارم ونکن و اونم اسرار داشته تعبیرش چی میشه؟؟؟
شبنم ایمانی
4 ماه پیش

سلام شوهر من در زندان هست و دخر یکی از فامیل های ما خیلی جوون ب رحمت خدا رفته شوهرم در زندان خواب دیده که ان دختر جوون ب شوهرم ماشین داده و گفته تو ازاد میشوی تعبیرش چی میتونه باشه؟؟
لارما
8 ماه پیش

سلام، من خواب دیدم که تو یه حیاط بزرگ هستم که حدود دوتا در و چندتا نگهبام داره که منو میشناسن. یه جایی مثل زندان و یا شایدم زندان نبود جایی بود که یه سری ها رو از کوچیک و بزرگ نگه میداشتن منصوصا بچه ها ( بیشتر جایی بود مه بچه ها رو نکه میداشتن ) و من مامانم و مادر بزرگم از چندتا بچه نگهداری میکردیم. تقریبا شاید نزدیک ۲۰ تا. ما همه تو حیاط بودیم و دم صبح بود و میخواستیم بریم کله پاچه بخوریم ولی دزدکی باید از اونجا خارج میشدیم . توی حیاط جا انداخته بودیم خوابیده بودیم و منتظر بودیم، چندباری رفتیم سمت در ولی اژیر به صدا درومد و در اخر نگهبان گفت بذار اینا بیان تو بعد در رو باز میکنم که برید. ( منظورش چندتا ماشین پلیس و اینا بود ) و در همون حین نمیدونم دقیق یادم نیست بهم میگفتن ( فکر کنم مادر بزرگم ) یه پسری که مامانم خوشش میاد پیام بدم ( منم میشناسم ولی ارتباطی نداشتیم ) ولی من میگفتم الان صبحه و خیلی زوده. در صورتی که نامزد دارم در واقعیت و تو خواب به فکر نامزدم یودم و همچنین انگار میخواستم کخ پیام بدم ولی نمیدادم. \r\nاون بچه ها هم به نظر همگی فقیر بودن و با لباس های تقریبا قدیمی و کهنه.
Saman
9 ماه پیش

سلام من در خواب دیدم که یه خانواده را در اتاقی زندانی کرده ام و بعد مدت طولانی متوجه این قضیه شدم و ترس ازاد کردن انها را داشتم خیلی ترسیده بودم