تعبیر خواب تعبیر خواب ثروت

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب تعبیر خواب ثروت
دیدن تعبیر خواب ثروت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تعبیر خواب ثروت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب ثروت به روايت آنلی بیتون

 آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ثروت می گوید:
۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند، علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد گذشت.

۲ـ اگر دختری خواب ببیند در سایه ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد، علامت آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذتهای حقیقی و قابل اطمینان خواهد رقت.

۳ـ اگر خواب ببینید ثروتی به دست آورده اید، نشانه آن است که در اثر تلاش و دقت بسیار در کارها ، مقام برجسته ای به دست می آورید.

۴ـ اگر خواب ببینید مالک ثروت هنگفتی هستید، علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو می شوید.

۵ـ اگر ثروتمندان را به خواب ببینید، علامت آن است که دوستان، هنگام تنگدستی به شما یاری می رسانند.

۶ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند گفتگو می کند، علامت آن است که با کسی تشریک مساعی می کند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و راهنمایی کند.


دیدگاه ها