نمونه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 - 96

  یکشنبه، 18 شهریور 1397
نمونه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 - 96
ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری از سال های 93 تا 96

استعداد تحصیلی یکی از دروس عمومی کلیه رشته ها و گروه های آزمایشی در آزمون دکتری می باشد که در دفترچه ثبت نام آزمون دکتری توسط سازمان سنجش به عنوان یکی از منابع آزمون دکتری برای تمامی رشته ها معرفی شده و دارای ضریب یک است . برای درس استعداد تحصیلی دکتری منبع مشخصی از سوی سازمان سنجش کشور اعلام نشده است اما کتاب های زیادی در بازار موجود است که داوطلبان را به سطح آمادگی مطلوب می رساند اما هر داوطلب بدون خرید کتاب و مطالعه سوالات سال های گذشته و تمرین زیاد می تواند نمره مطلوبی در درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری کسب کند . 

نمونه سوالات استعداد تحصیلی دکتری از سال های 93 تا 96

سال

گروه آزمایشی علوم انسانی

گروه آزمایشی فنی و مهندسی

گروه آزمایشی علوم پایه

گروه آزمایشی کشاورزی 

گروه آزمایشی زبان 

گروه آزمایشی هنر 

گروه آزمایشی دامپزشکی

93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 93

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 93

94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 94

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 94

95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 95

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 95

96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم انسانی 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری فنی و مهندسی 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری علوم پایه 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری کشاورزی 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری زبان 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری هنر 96

دفترچه استعداد تحصیلی آزمون دکتری دامپزشکی 96

دیدگاه ها